THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐUA TOP TÌM ĐẠI GIA

cake_duyle
07/12/2021

BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 1 (29/11/2021 – 05/12/2021)

SỐ TÀI KHOẢN SỐ TIỀN XẾP HẠNG XẾP HẠNGGIẢI THƯỞNG TIỀN THƯỞNG 
0788***663                2,940,000,0001TOP 5         12,000,000
0768***935                2,106,000,0002TOP 5         12,000,000
0389***211                1,956,000,0003TOP 5         12,000,000
0907***995                1,800,000,0004TOP 5         12,000,000
0327***543                1,512,000,0005TOP 5         12,000,000
0903***779                1,440,000,0006TOP 6-15          2,500,000
0344***384                   720,000,0007TOP 6-15          2,500,000
0912***083                   671,000,0008TOP 6-15          2,500,000
0987***221                   600,000,0009TOP 6-15          2,500,000
0988***097                   543,000,00010TOP 6-15          2,500,000
0888***433                   240,000,00011TOP 6-15          2,500,000
0969***381                   174,000,00012TOP 6-15          2,500,000
0764***207                   156,000,00013TOP 6-15          2,500,000
0904***733                   117,072,15514TOP 6-15          2,500,000
0989***422                     80,000,00016TOP 16-30             500,000
0962***396                     61,110,00017TOP 16-30             500,000
0905***931                     50,000,00018TOP 16-30             500,000
0975***967                     45,000,00019TOP 16-30             500,000
0961***198                     36,000,00020TOP 16-30             500,000
0374***285                     36,000,00021TOP 16-30             500,000
0945***611                     30,000,00022TOP 16-30             500,000
0397***204                     28,200,00031TOP 31-50             200,000
0769***588                     24,000,00032TOP 31-50             200,000
0788***194                     20,000,00033TOP 31-50             200,000
0981***311                     20,000,00034TOP 31-50             200,000
0342***726                     12,300,00035TOP 51-100             100,000

BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 2 (06/12/2021 – 12/12/2021)

SỐ TÀI KHOẢN SỐ TIỀN XẾP HẠNG XẾP HẠNGGIẢI THƯỞNG TIỀN THƯỞNG 
0944***377          1,200,000,0001TOP 5       12,000,000
0888***433          1,080,720,0002TOP 5       12,000,000
0902***309          1,080,000,0003TOP 5       12,000,000
0344***384          1,080,000,0004TOP 5       12,000,000
0939***759          1,020,000,0005TOP 5       12,000,000
0941***972             900,000,0006TOP 6-15         2,500,000
0945***611             780,000,0007TOP 6-15         2,500,000
0349***736             660,000,0008TOP 6-15         2,500,000
0928***997             300,000,0009TOP 6-15         2,500,000
0987***221             215,640,00010TOP 6-15         2,500,000
0937***368             205,200,00011TOP 6-15         2,500,000
0914***072             200,000,00012TOP 6-15         2,500,000
0704***561             186,600,00013TOP 6-15         2,500,000
0906***400             180,000,00014TOP 6-15         2,500,000
0973***490             170,000,00015TOP 6-15         2,500,000
0961***198             126,000,00016TOP 16-30            500,000
0935***150             120,000,00017TOP 16-30            500,000
0922***192             120,000,00018TOP 16-30            500,000
0383***756             120,000,00019TOP 16-30            500,000
0978***844             100,000,00020TOP 16-30            500,000
0904***501               80,000,00021TOP 16-30            500,000
0974***992               73,600,00022TOP 16-30            500,000
0904***733               63,000,00023TOP 16-30            500,000
0939***988               45,000,00024TOP 16-30            500,000
0989***422               40,000,00025TOP 16-30            500,000
0326***788               40,000,00026TOP 16-30            500,000
0356***560               37,100,00027TOP 16-30            500,000
0968***212               36,610,00028TOP 16-30            500,000
0367***625               36,000,00029TOP 16-30            500,000
0909***950               30,000,00030TOP 16-30            500,000
0704***204               30,000,00031TOP 31-50            200,000
0936***676               30,000,00032TOP 31-50            200,000
0968***063               30,000,00033TOP 31-50            200,000
0922***886               24,000,00034TOP 31-50            200,000
0528***938               24,000,00035TOP 31-50            200,000
0343***214               24,000,00036TOP 31-50            200,000
0705***584               20,000,00037TOP 31-50            200,000
0368***743               15,000,00051TOP 51-100            100,000
0379***981               12,000,00052TOP 51-100            100,000
0834***235               12,000,00053TOP 51-100            100,000
0352***697               11,000,00054TOP 51-100            100,000
0776***667               10,000,00055TOP 51-100            100,000
0909***677               10,000,00056TOP 51-100            100,000
0984***035               10,000,00057TOP 51-100            100,000

BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 3 (13/12/2021 – 19/12/2021)

SỐ TÀI KHOẢN SỐ TIỀN XẾP HẠNG XẾP HẠNGGIẢI THƯỞNGTIỀN THƯỞNG
0941***972                1,800,000,0001TOP 5       12,000,000
0976***813                1,443,600,0002TOP 5       12,000,000
0344***384                1,443,600,0003TOP 5       12,000,000
0397***737                1,440,000,0004TOP 5       12,000,000
0342***787                1,410,000,0005TOP 5       12,000,000
0975***450                1,332,000,0006TOP 6-15         2,500,000
0902***309                1,332,000,0007TOP 6-15         2,500,000
0939***231                1,303,200,0008TOP 6-15         2,500,000
0777***546                1,236,000,0009TOP 6-15         2,500,000
0987***221                1,151,280,00010TOP 6-15         2,500,000
0906***395                   960,000,00011TOP 6-15         2,500,000
0378***394                   900,000,00012TOP 6-15         2,500,000
0906***073                   600,000,00013TOP 6-15         2,500,000
0702***566                   360,000,00014TOP 6-15         2,500,000
0888***433                   360,000,00015TOP 6-15         2,500,000
0964***830                   306,000,00016TOP 16-30            500,000
0922***828                   300,000,00017TOP 16-30            500,000
0395***248                   210,000,00018TOP 16-30            500,000
0983***225                   210,000,00019TOP 16-30            500,000
0347***149                   200,000,00020TOP 16-30            500,000
0936***027                   180,000,00021TOP 16-30            500,000
0814***414                   180,000,00022TOP 16-30            500,000
0935***875                   150,000,00023TOP 16-30            500,000
0974***117                   121,000,00024TOP 16-30            500,000
0349***736                   120,000,00025TOP 16-30            500,000
0377***861                   112,500,00026TOP 16-30            500,000
0961***198                   108,000,00027TOP 16-30            500,000
0909***563                     76,200,00028TOP 16-30            500,000
0945***611                     60,000,00029TOP 16-30            500,000
0383***756                     60,000,00030TOP 16-30            500,000
0906***005                     50,152,05531TOP 31-50            200,000
0945***897                     48,000,00032TOP 31-50            200,000
0962***294                     40,000,00033TOP 31-50            200,000
0563***301                     36,000,00034TOP 31-50            200,000
0962***836                     30,000,00035TOP 31-50            200,000
0936***676                     22,000,00036TOP 31-50            200,000
0344***573                     20,000,00037TOP 31-50            200,000
0982***919                     20,000,00038TOP 31-50            200,000
0985***983                     20,000,00039TOP 31-50            200,000
0966***705                     16,250,00051TOP 51-100            100,000
0365***143                     12,000,00052TOP 51-100            100,000
0977***561                     10,000,00053TOP 51-100            100,000
0934***455                     10,000,00054TOP 51-100            100,000
0942***185                     10,000,00055TOP 51-100            100,000
0946***504                     10,000,00056TOP 51-100            100,000
0922***886                     10,000,00057TOP 51-100            100,000

BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 4 (20/12/2021 – 26/12/2021)

SỐ TÀI KHOẢN SỐ TIỀN XẾP HẠNG XẾP HẠNGGIẢI THƯỞNGTIỀN THƯỞNG
0901***390               4,800,000,0001TOP 512,000,000
0941***972               3,240,000,0002TOP 512,000,000
0342***787               2,755,920,0003TOP 512,000,000
0563***301               2,341,800,0004TOP 512,000,000
0973***665               2,341,080,0005TOP 512,000,000
0948***025               2,315,400,0006TOP 6-152,500,000
0358***236               2,269,200,0007TOP 6-152,500,000
0888***433               2,160,000,0008TOP 6-152,500,000
0349***736               2,052,000,0009TOP 6-152,500,000
0344***384               1,818,000,00010TOP 6-152,500,000
0902***309               1,818,000,00011TOP 6-152,500,000
0909***477               1,800,000,00012TOP 6-152,500,000
0987***221               1,800,000,00013TOP 6-152,500,000
0982***535               1,500,000,00014TOP 6-152,500,000
0939***231               1,458,000,00015TOP 6-152,500,000
0397***737               1,440,000,00016TOP 16-30500,000
0977***204               1,297,800,00017TOP 16-30500,000
0962***999                 690,000,00018TOP 16-30500,000
0909***563                 570,000,00019TOP 16-30500,000
0327***543                 504,000,00020TOP 16-30500,000
0348***079                 396,000,00021TOP 16-30500,000
0913***915                 380,000,00022TOP 16-30500,000
0919***164                 361,320,00023TOP 16-30500,000
0928***997                 300,000,00024TOP 16-30500,000
0922***828                 240,000,00025TOP 16-30500,000
0879***517                 237,600,00026TOP 16-30500,000
0937***958                 210,000,00027TOP 16-30500,000
0868***139                 206,280,00028TOP 16-30500,000
0986***848                 180,000,00029TOP 16-30500,000
0383***756                 180,000,00030TOP 16-30500,000
0389***895                 180,000,00031TOP 31-50200,000
0768***178                 141,000,00032TOP 31-50200,000
0935***875                 138,000,00033TOP 31-50200,000
0933***182                 120,000,00034TOP 31-50200,000
0961***198                 108,000,00035TOP 31-50200,000
0914***959                   96,000,00036TOP 31-50200,000
0388***402                   95,000,00037TOP 31-50200,000
0975***668                   90,000,00038TOP 31-50200,000
0985***983                   90,000,00039TOP 31-50200,000
0983***836                   70,868,16240TOP 31-50200,000
0908***788                   65,000,00041TOP 31-50200,000
0387***089                   60,000,00042TOP 31-50200,000
0799***315                   60,000,00043TOP 31-50200,000
0941***359                   50,000,00044TOP 31-50200,000
0823***767                   50,000,00045TOP 31-50200,000
0949***081                   48,000,00046TOP 31-50200,000
0912***083                   44,000,00047TOP 31-50200,000
0906***650                   35,000,00048TOP 31-50200,000
0942***362                   33,300,00049TOP 31-50200,000
0901***804                   30,800,00050TOP 31-50200,000
0935***975                   30,000,00051TOP 51-100100,000
0937***000                   30,000,00052TOP 51-100100,000
0964***129                   30,000,00053TOP 51-100100,000
0369***077                   25,100,00054TOP 51-100100,000
0397***210                   22,606,19355TOP 51-100100,000
0976***021                   21,960,00056TOP 51-100100,000
0943***000                   20,000,00057TOP 51-100100,000
0964***868                   19,000,00058TOP 51-100100,000
0938***194                   18,000,00059TOP 51-100100,000
0977***987                   18,000,00060TOP 51-100100,000
0327***384                   18,000,00061TOP 51-100100,000
0356***560                   10,350,00062TOP 51-100100,000
0945***976                   10,240,00063TOP 51-100100,000
0937***368                   10,080,00064TOP 51-100100,000
0362***342                   10,000,00065TOP 51-100100,000
0936***027                   10,000,00066TOP 51-100100,000

BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 5 (27/12/2021 – /12/2021)

SỐ TÀI KHOẢN SỐ TIỀN XẾP HẠNG XẾP HẠNGGIẢI THƯỞNG TIỀN THƯỞNG 
0944***377      7,200,000,0001TOP 5       12,000,000
0948***025      5,136,480,0002TOP 5       12,000,000
0344***384      4,010,400,0003TOP 5       12,000,000
0937***001      3,900,000,0004TOP 5       12,000,000
0901***390      3,700,000,0005TOP 5       12,000,000
0349***736      3,600,000,0006TOP 6-15         2,500,000
0941***972      3,600,000,0007TOP 6-15         2,500,000
0888***433      2,402,400,0008TOP 6-15         2,500,000
0342***787      2,400,000,0009TOP 6-15         2,500,000
0906***400      2,161,000,00010TOP 6-15         2,500,000
0906***395      2,160,000,00011TOP 6-15         2,500,000
0966***626         822,000,00012TOP 6-15         2,500,000
0976***043         782,100,00013TOP 6-15         2,500,000
0987***221         733,080,00014TOP 6-15         2,500,000
0833***117         606,000,00015TOP 6-15         2,500,000
0788***663         600,000,00016TOP 16-30            500,000
0922***828         540,000,00017TOP 16-30            500,000
0367***625         540,000,00018TOP 16-30            500,000
0327***543         478,800,00019TOP 16-30            500,000
0933***148         463,980,00020TOP 16-30            500,000
0939***231         450,000,00021TOP 16-30            500,000
0983***583         434,200,00022TOP 16-30            500,000
0906***775         361,800,00023TOP 16-30            500,000
0969***774         360,000,00024TOP 16-30            500,000
0941***559         312,300,00025TOP 16-30            500,000
0988***145         300,000,00026TOP 16-30            500,000
0909***563         169,500,00027TOP 16-30            500,000
0939***988         150,000,00028TOP 16-30            500,000
0772***997         134,000,00029TOP 16-30            500,000
0985***131         120,000,00030TOP 16-30            500,000
0989***868         120,000,00031TOP 31-50            200,000
0904***066         120,000,00032TOP 31-50            200,000
0703***008         120,000,00033TOP 31-50            200,000
0961***198         102,000,00034TOP 31-50            200,000
0912***083           83,000,00035TOP 31-50            200,000
0913***915           78,000,00036TOP 31-50            200,000
0344***573           74,000,00037TOP 31-50            200,000
0358***236           61,200,00038TOP 31-50            200,000
0797***265           57,000,00039TOP 31-50            200,000
0989***312           48,000,00040TOP 31-50            200,000
0922***886           31,000,00041TOP 31-50            200,000
0975***450           30,100,00042TOP 31-50            200,000
0937***958           24,000,00043TOP 31-50            200,000
0776***390           20,000,00044TOP 31-50            200,000
0364***662           13,680,00051TOP 51-100            100,000
0903***491           12,420,00052TOP 51-100            100,000
0336***446           12,000,00053TOP 51-100            100,000
0976***021           10,800,00054TOP 51-100            100,000
0937***368           10,080,00055TOP 51-100            100,000
0936***027           10,000,00056TOP 51-100            100,000
0772***994           10,000,00057TOP 51-100            100,000
0962***520           10,000,00058TOP 51-100            100,000

GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 30.000.000 ĐỒNG THUỘC VỀ

SỐ TÀI KHOẢNTỔNG SỐ TIỀN XẾP HẠNG
0941***972                               9,540,000,000

Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán Cake của Khách hàng tối đa sau 15 ngày làm việc (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ khác) kể từ ngày thông báo nhận thưởng.