DESCRIPTION
REQUIREMENT
BENEFIT

I.Công việc chính

 • Làm việc chặt chẽ với các chủ dự án và nhóm dự án để đề xuất các giải pháp mới cho các vấn đề phức tạp về thiết kế và hoàn thành mô hình.
 • Tạo giải pháp trực quan khái niệm hoặc khuôn khổ và quảng cáo chiêu hàng cho nhóm sản phẩm và công nghệ từ quan điểm lịch sử, thiết kế, kinh doanh và cạnh tranh.
 • Tuân theo khung chạy nước rút của DEV để phân phối đúng thời gian cho các nhà phát triển bắt đầu triển khai. Theo dõi và cải tiến quy trình thiết kế: ngắn gọn, khung dây, khái niệm, các biến thể, sản phẩm phân phối.
 • Thiết kế giao diện người dùng / UX cho Ứng dụng di động, Ứng dụng web và Trang web cho sản phẩm.
 • Cộng tác với các nhà phát triển front-end để tạo ra các sản phẩm chuyên nghiệp và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

II.Công việc khác

 • Phối hợp với bộ phận Marketing cùng Product Manager để nghiên cứu thêm các giải pháp tốt hơn cho sản phẩm.

Our Tech Stack

 • Our core services consist hundreds of Golang microservices built around domain oriented, event driven architecture. All run on GCP, GKE, Istio with autoscaling, resiliency and chaos engineering mindset with full end to end observability.
 • Our mobile platform was running on Flutter, component based, composable architecture. Web app largely on TypeScript, React, NextJS, Tailwind CSS and composable in-house design components and framework.
 • Gitlab for all code repository, CI/CD, with Backstage as centralized developer productivity platform.
 • Devops culture, you are fully responsible with design, build, and operate your own services with support from SRE, Platform team as needed
 • Open source lover, and open source contributor. All tooling and platforms used was in-house custom built on popular open source projects

Job Description

 • Design and write cutting edge Golang micro services to improve the availability, scalability, latency, and efficiency of BE’s range of services
 • Work with engineering team to explore and create new design / architectures geared towards scale and performance
 • Work with product managers and implement products and features with data driven approach and evaluate its impact via ab test and experimentation platform
 • Work closely with SRE team in building and scaling  and operating high performance back-end services
 • Design, build, analyze and fix large-scale systems
 • Debug and modify complex, production software
 • Mentor junior team member, and improve overall engineering standards