Terms of Service

Terms of Service

  • Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng Tài khoản thanh toán: Tải về
  • Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ: Tải về
  • Điều Kiện Giao Dịch Chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử áp dụng đối với Khách hàng cá nhân tại VPBank: Tải về
  • Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA: Tải về
  • Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán: Tải về