Bạn chỉ việc ngồi ở nhà, thao tác 60s là hoàn tất quy trình gửi tiết kiệm. Lãi suất cứ để Cake lo!

cake_quantri
18/07/2021

Sau khi khách hàng thực hiện “Bật Super Saver”, hệ thống tự động trích tiền trong tài khoản thanh toán vào cuối mỗi ngày và chuyển thành các tài khoản Super Saver theo cơ chế là bội số nguyên của 200.000đ và số tiền còn lại trong tài khoản thanh toán phải nhỏ hơn 200.000đ. Khi nạp thêm tiền vào tài khoản thanh toán thì hệ thống cũng sẽ tự động chuyển số tiền là bội nguyên của 200.000đ để tạo tài khoản Super Saver hàng ngày, đảm bảo số dư trong tài khoản thanh toán luôn nhỏ hơn 200.000đ ở cuối ngày. Số tiền trong tài khoản Super Saver sẽ được chia thành nhiều gói nhỏ, mỗi gói trị giá 200.000đ.

Ví dụ mô phỏng: Tài khoản thanh toán hiện có của khách là 900.000đ, sau khi bật Super Saver thì vào cuối ngày, hệ thống sẽ tự động chuyển 800.000đ từ tài khoản thanh toán để tạo tài khoản Super Saver, chia thành 4 gói nhỏ, mỗi gói 200.000đ. Tài khoản thanh toán lúc này chỉ còn lại 100.000đ. Khi khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản thanh toán thì hệ thống tự động chuyển một số tiền là bội nguyên của 200.000đ để tạo Super Saver, đảm bảo số tiền trong tài khoản thanh toán luôn luôn duy trì ở mức ít hơn 200.000đ.

Sau khi khách hàng thực hiện “Bật Super Saver”, hệ thống tự động trích tiền trong tài khoản thanh toán vào cuối mỗi ngày và chuyển thành các tài khoản Super Saver theo cơ chế là bội số nguyên của 200.000đ và số tiền còn lại trong tài khoản thanh toán phải nhỏ hơn 200.000đ. Khi nạp thêm tiền vào tài khoản thanh toán thì hệ thống cũng sẽ tự động chuyển số tiền là bội nguyên của 200.000đ để tạo tài khoản Super Saver hàng ngày, đảm bảo số dư trong tài khoản thanh toán luôn nhỏ hơn 200.000đ ở cuối ngày. Số tiền trong tài khoản Super Saver sẽ được chia thành nhiều gói nhỏ, mỗi gói trị giá 200.000đ.

Ví dụ mô phỏng: Tài khoản thanh toán hiện có của khách là 900.000đ, sau khi bật Super Saver thì vào cuối ngày, hệ thống sẽ tự động chuyển 800.000đ từ tài khoản thanh toán để tạo tài khoản Super Saver, chia thành 4 gói nhỏ, mỗi gói 200.000đ. Tài khoản thanh toán lúc này chỉ còn lại 100.000đ. Khi khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản thanh toán thì hệ thống tự động chuyển một số tiền là bội nguyên của 200.000đ để tạo Super Saver, đảm bảo số tiền trong tài khoản thanh toán luôn luôn duy trì ở mức ít hơn 200.000đ.

Sau khi khách hàng thực hiện “Bật Super Saver”, hệ thống tự động trích tiền trong tài khoản thanh toán vào cuối mỗi ngày và chuyển thành các tài khoản Super Saver theo cơ chế là bội số nguyên của 200.000đ và số tiền còn lại trong tài khoản thanh toán phải nhỏ hơn 200.000đ. Khi nạp thêm tiền vào tài khoản thanh toán thì hệ thống cũng sẽ tự động chuyển số tiền là bội nguyên của 200.000đ để tạo tài khoản Super Saver hàng ngày, đảm bảo số dư trong tài khoản thanh toán luôn nhỏ hơn 200.000đ ở cuối ngày. Số tiền trong tài khoản Super Saver sẽ được chia thành nhiều gói nhỏ, mỗi gói trị giá 200.000đ.

Ví dụ mô phỏng: Tài khoản thanh toán hiện có của khách là 900.000đ, sau khi bật Super Saver thì vào cuối ngày, hệ thống sẽ tự động chuyển 800.000đ từ tài khoản thanh toán để tạo tài khoản Super Saver, chia thành 4 gói nhỏ, mỗi gói 200.000đ. Tài khoản thanh toán lúc này chỉ còn lại 100.000đ. Khi khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản thanh toán thì hệ thống tự động chuyển một số tiền là bội nguyên của 200.000đ để tạo Super Saver, đảm bảo số tiền trong tài khoản thanh toán luôn luôn duy trì ở mức ít hơn 200.000đ.